Hovedmeny
Statutter
Statutter

Vedtatt på den konstituerende generalforsamling 1.12.1950 og endret på generalforsamlingene 10.4.1959, 29.4.1965, 15.4.1966, 7.5.1975, 10.5.1977, 8.5.1979, 6.10.1981 (ekstraord.), 14.2.1983, 5.2.1991, 10.9.1991 (ekstraord.), 4.2.1992, 1.2.2000, 7.2 2006.§ 1 
Selskapet er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner. Dets formål er å søke - gjennom sammenkomster, våpenhistorisk forskning,  publikasjoner og liknende - å utbre kjennskap til våpnenes, uniformenes, fanenes og draktenes historie, særlig med henblikkpå tingenes kunstneriske og kulturelle verdi. Selskapets hjemsted er Oslo.

§ 2 
Inntredelse i Selskapet skjer etter søknad. Søkeren bør forut for sin søknad ha vært regelmessig gjest ved Selskapets møter i minst ett år.Kandidaten for medlemskap må delta på minimum 6 møter i gjesteperioden.Normal gjesteperiode er 12 mnd.Under spesielle omstendigheter kangjesteperioden justerer til 8 møter i en 24 mnd periode.  For søkere som bor slik til at de grunnet avstand eller andre forhold vanskelig kan følge Selskapets møter, kan Styret gi unntak fra disse bestemmelser. Søkeren må være anbefalt av to «faddere» som beggehar vært medlem i mer enn fem år. Disse avgir en faddererklæring i søknaden. Søkeren vedlegger egenerklæring for at han/hun ikke er straffedømt eller under rettsforfølgelse. Styret bør normalt behandle søknad om medlemskap kvartalsvis og senest innen tolv måneder etter mottak av søknaden. Styrets avgjørelse meddeles søkeren og «faddere». Styret kan ta opp utlendinger som korresponderende medlemmer (uten kontingent) når det mener at disse vil gagne Selskapet. Styret kan også invitere andre personer, som det vil være gagnlig for Selskapet å knytte til seg, som medlemmer. Styret kan utelukke medlemmer hvis forhold strider mot Selskapets interesser. Utelukkelsen kan være for 3 - tre år eller for alltid. Beslutning om utelukkelse skal meddeles Selskapets medlemmer.

§ 3 
Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen med forfall 1. mars og purring 1. juni og 1. september samme år. Medlemmer som skylder kontingent 1 måned etter 2. gangs purring ansees som utmeldt. Nye medlemmer betaler et innmeldingsgebyr, lik en årskontingent, sammen med første ordinære kontingent. Selskapets regnskapsår begynner 1. januar og ender 31. desember.

§ 4 
Selskapet ledes av et styre på 6 - seks medlemmer, hvorav 5 medlemmer velges av ordinær generalforsamling for 2 - to år således: Formann og to styremedlemmer ett år. Viseformann og sekretær neste år. Forsvarsmuseets direktør er fast medlem av styret, men uten stemmerett. Ved avgang i styret kan dette supplere seg selv inntil neste valg. Generalforsamlingen velger en revisor. Generalforsamlingen kan velge følgende ombudsmenn: Skattmester, auksjonarius, to klubbmestere og redaktør, samt to ombudsmenn til medlemskapskomité. Ombudsmennene er ansvarlige overfor styret og kan innkalles til styrets møter. Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer, hvorav 1 medlem skal være ansatt ved Forsvarsmuseet, Akershus. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år. Valgkomiteens forslag til styre og tillitsmenn skal forelegges det sittende styre senest den 1. desember f.å.Det kreves minst to års medlemskap for å bli valgt til styreverv eller ombudsverv. 

§ 5 
Det holdes minst 2 - to møter om året og for øvrig etter styrets bestemmelse. Meddelelse om møtene skal sendes medlemmene i posten, så vidt mulig med en ukes varsel. Generalforsamlingen holdes i Oslo. Innkallelse til dette skjer gjennom posten, og det skal gis minst 14 - fjorten dagers varsel. Innkallelsen skal angi dagsorden.  Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret etter dettes bestemmelse eller hvis minst 10- ti medlemmer stiller krav herom. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i februar måned med følgende faste poster til behandling: Styrets årsberetning Fremleggelse av revidert regnskap til godkjennelse Valg Fastsettelse av kontingent Innkomne forslag For at forslag skal kunne behandles på generalforsamlingen, må det være kommet styret i hende innen 15. desember f.å.  

§ 6
LOKALLAG kan opprettes i geografiske områder hvor det er medlemsgrunnlag og interesse for dette. Disse lokallag må godkjennes av NVS sentrale Styre og er underlagt dette.Generelt skal Lokallagene forholde seg til moderselskapets (NVS)Styre og Statutter.For å administrere Lokallagene må man ha et lokalt styre samt ombudsmenn etter behov.  Da antall medlemmer i lokallagene vil variere fra sted til sted vil rene praktiske forhold ligge til grunn for utformingen av dette og vil derfor overlates til de lokale krefter. Det må imidlertid sikkerstilles at det velges en kvalifisert Formann, Viseformann samt kasserer/sekretær for perioder på to år. Lokallagene må holde minst 2 - to møter i året og forøvrig etter det  lokale Styrets bestemmelse. Ett av disse skal inneholde elementene i et årsmøte NVS medlemskap vurderes av den sentrale medlemskapskomité og innvilges/avslås av det sentrale styret. Lokallagets styre har som ansvarsområde i denne sammenheng å vurdere potensielle medlemmer i gjesteperioden (1 - ett år) å avgi en innstilling til den sentrale medlemskapskomiteen/styret. Denne vurdering vil komme i tillegg til faddernes påtegning. NB. I likhet med det sentrale regelverk vil en gjest alltid måtte være invitert av et medlem som stiller sammen med gjesten. Faddere som skal attestere søknaden må ha vært medlemmer av selskapet i minst 5 - fem år.Løpende kontakt skal forefinnes mellom de lokale lagenes styre og det sentrale styret. NB. En Årsrapport undertegnet av det lokale Styrets formann og inneholdende en meget kortfattet beskrivelse av årets aktiviteter, samt eventuelle planer for det nye år, skal foreligge medio januar hvert år. Input til MTM fra de lokale lag bør også tilstrebes. Utover disse forordninger gis lokallagene frihet til å finne frem til den driftsform som er mest egnet og hensiktsmessig i respektive område.

§ 7 
Endringer i statuttene kan skje etter vedtak av 2/3 flertall på generalforsamlingen når det er stilt forslag om det på den dagsorden som er sendt ut.

§ 8 
Selskapets oppløsning kan vedtas med 2/3 flertall av en generalforsamling hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Dersom det tilstrekkelige antall medlemmer ikke er møtt frem, skal det innen 4 - fire uker holdes en ny generalforsamling på hvilken oppløsning kan vedtas med 2/3 majoritet av de fremmøtte, uansett deres antall. Den beslutningsdyktige generalforsamling vedtar enkelthetene ved oppløsningen. Selskapets eventuelle formue skal imidlertid anvendes i overensstemmelse med selskapets formål. Gjenstander, inklusive våpen, skal overføres vederlagsfritt til Forsvarsmuseet i Oslo. 
Copyright © Norsk Våpenhistorisk Selskap
Organisasjonsnr:989 133 799